Održana V. Škola modernih tehnologija

19/12/2020 Objave za medije | Škola modernih tehnologija | 1041 | | | | |

U organizaciji Društva za socijalnu podršku od 16.-18.12.2020. godine održana je edukacija stručnjaka o prednostima i rizicima korištenja modernih tehnologija 5. Škola modernih tehnologija s međunarodnim sudjelovanjem uz financijsku podršku Grada Zagreba, Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom te Ministarstva zdravstva.


5. Škola modernih tehnologija okupila je niz stručnjaka iz odgojno-obrazovnog sustava, pravosuđa, sustava socijalne skrbi i nevladinih organizacija koji se u svom svakodnevnom radu susreću s koristima ali i izazovima koje sa sobom nose moderne tehnologije. Ovogodišnja Škola modernih tehnologija bila je u većem dijelu koncipirana na predavanjima, ali i na radionicama i prikazu praktične primjene korištenja modernih tehnologija u preventivnom, tretmanskom i istraživačkom području.

PRVI DAN

Prvi dan škole započeo je plenarnim izlaganjem doc.dr.sc Lucije Vejmelke koja je održala predavanje pod nazivom „Covid 19 i psihosocijalna praksa: izazovi rada u online okruženju“ u okviru kojeg je govorila o digitalnim kompetencijama i stručnom radu u virtualnom okruženju. U svom predavanju osvrnula se i na aktualnu pandemiju Covid 19 koja je izazvala globalnu krizu, te objasnila kako takva situacija utječe na stvaranje jedne nove paradigme u kojoj se lakše snalaze digitalno kompetentni a stručnjacima je potreban dodatan napor da prilagode svoj način rada novim alatima koji im stoje na raspolaganju. Drugo predavanje održala je Roberta Matković, prof.soc., pod nazivom „Roditelji u mreži interneta: prikaz rada u online okruženju“ unutar kojeg je predstavila rezultate istraživanja čiji je nositelj Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Cilj istraživanja je provjeriti koliko su roditelji upućeni u „on-line status“ svog djeteta te na koje načine reguliraju djetetovu sigurnost na internetu. Završno predavanje prvog dana održala je Katarina Radat, dipl.soc.radnica, pod nazivom „Primjena korištenja online metoda rada u grupnom savjetovanju“. U izlaganju se osvrnula na specifičnosti savjetovanja primjenom modernih tehnologija, pokazala je primjere dobre i uspješne prakse rada s korisnicima u Klubovima liječenih alkoholičara te ukazala na važnost očuvanja mentalnog zdravlja tijekom pandemije. Provedena je i radionica primjene korištenja online metoda u grupnom savjetovanju. Predstavila je digitalne alate i aplikacije koje mogu biti učinkovite u virtualnom terapijskom grupnom radu.

DRUGI DAN

Drugi dan Škole modernih tehnologija započeo je izlaganjem gosta predavača prof.dr.sc. Martina Mihajlova s Instituta Jozef Stefan u Ljubljani. Izlaganjem pod nazivom „Jačanje digitalnih kompetencija starijim osobama u domovima za starije osobe“ predstavio je rezultate istraživanja Girda (Gameplay for Inspiring Digital Adoption) koje je imalo za cilj potaknuti starije osobe da počnu koristiti moderne tehnologije. U svom izlaganju prikazao je iskustva provođenja projekta u Austriji, Makedoniji, Sloveniji i Engleskoj. Drugo predavanje održao je Kristijan Sedak, magistar komunikologije, pod nazivom „Uspješne online edukacije“. Interakcijom sa sudionicima i davanjem dobrih primjera približio je načine održavanja uspješne online edukacije ali i komunikacije te pružio nekoliko korisnih savjeta i primjere dobre prakse u radu. Naglasio je pravila prikladnog odijevanja, dao korisne smjernice kako pravilno pripremiti prostor i pozadinu prilikom on-line edukacija/predavanja te na koji način zadržati koncentraciju sudionicima i učiniti rad zanimljivim. Zadnje predavanje drugog dana Škole održale su Jelena Grabovac, Brigita Jerić i Anita Budimir pod nazivom „Snažniji zajedno-izazovi i prilagodbe odgojno-obrazovnog i rehabilitacijskog rada u Centru Slava Raškaj Zagreb u vrijeme pandemije Covid-19“ u kojem su govorile o izazovima rada s učenicima Centra Slava Raškaj u online okruženju te pobliže opisale načine i tehnike koje su koristile u svladavanju prepreka otežanog rada. Korištenjem alata moderne tehnologije (web stranice, fb stranice, platofrmi za učenje) s učenicima su razmjenjivale nastavne materijalne te su istaknule kako je ovakav način rada bio zahtjevan kako njima, tako i učenicima. Poticale su korištenje slika, fotografija, izradu kolaža, kuhanje kako bi pojedina potreba svakog od učenika došla do izražaja kroz kreativnost i na taj način bila zadovoljena.

TREĆI DAN

Zadnji dan Škole modernih tehnologija započeo je plenarnim izlaganjem doc.dr.sc Miroslava Rajtera pod nazivom „Primjena umjetne inteligencije u socijalnom radu“ u kojem je govorio o korištenjima sustava i aplikacija umjetne inteligencije u psihosocijalnom radu, kao što su Objective reach, Child Safe, Fuzzy matching, te se osvrnuo na moguće rizike (kasna intervencija zbog manjka podataka, loš obuhvat djece u riziku, rizik od diskriminacije, pitanje prava na zaštitu podataka) ali i prednosti (lakša organizacija dokumentacije i podataka, praćenje nasilja, zaštita od seksualnog napastovanja, brže ostvarivanje prava i usluga) korištenja istih. Ključno je naglasiti da je za implementaciju ovakvih sustava potrebna podrška Vlade Republike Hrvatske i nacionalnih instanci, te dobra suradnja i razmjena podataka između različitih sudionika kako bi rad bio što učinkovitiji i kvalitetniji. Monika Nožinić i Mateja Radoš održale su predavanje i radionicu pod nazivom „Društvene mreže u promicanju socijalnih akcija i usluga“ putem kojih su predstavile primjer dobrog provođenja socijalnih akcija i osvijestile važnost korištenja društvenih mreža u svrhu vidljivosti rada pojedinih organizacija. Naglašavaju kako društvene mreže posjeduju veliki izbor alata (izrada skica, zakazivanje objava za određeni datum i vrijeme, izrada kvizova i igara, kreiranje događaja, centri za oglase, ) koji mogu unaprijediti profesionalan rad ali same po sebi mogu biti dobar izvor za širenje socijalnih kontakata. Peta Škola modernih tehnologija završila je integracijom i online evaluacijom iz koje je vidljivo da postoji velik interes za daljnim edukacijama kroz radionice iz ovog područja, posebno u stjecanju novih znanja, vještina i primjenu konkretnih alata korištenjem modernih tehnologija. Vrlo visoka ukupna ocjena (4,77) pokazatelj je dobrog odabira teme, pripreme kao i potrebe kontinuiteta za daljnjim edukacijama. Specifičnost Pete Škole je u njezinom cjelokupnom virtualnom organiziranju i održavanju prilikom koje su ukazani nedostatci za rad u virtualnom okruženju.

© 2009 – 2022. Društvo za socijalnu podršku. Sva prava pridržana.